Skip to main content

Dla pacjenta

Ubezpieczenie i prawo do świadczeń

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kwartale 2024 roku:

 • PODSTAWA: 8077,01 PLN
  • SKŁADKA: 726,93  PLN

Osoba, która nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu. W celu podpisania umowy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, osoba spełniająca warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, powinna zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnego z miejscem zamieszkania osoby ubezpieczającej się.

Kto może się ubezpieczyć dobrowolnie:

 1. Obywatele Polski, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej (UE) nie mają tytułu obowiązkowego do ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym.
 2. Wolontariusze – wnioskodawcą i zawierającym umowę z oddziałem Funduszu jest Korzystający.
 3. Cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE), a na terenie UE nie mają tytułu obowiązkowego do ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej oraz studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, odbywający staż adaptacyjny, członkowie zakonów, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedników, odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Jeśli chcesz się ubezpieczyć, musisz złożyć wniosek o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek można złożyć:

 • Łódź, ul. Targowa 35
 • Piotrków Trybunalski, al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)
 • Sieradz, ul. Jana Pawła II 3
 • Skierniewice, ul. Jagiellońska 29.
 • adres do korespondencji: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
 • adres skrytki ePUAP Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
 • /g2s1or6i3h/SkrytkaESP

Wypełnione i podpisane przez Ciebie dokumenty możesz:

 • dostarczyć osobiście;
 • przesłać pocztą;
 • przesłać poprzez platformę ePUAP opatrzone podpisem elektronicznym.

Zawarcie umowy

Osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej, dokument potwierdzający zakończenie ubezpieczenia na terenie UE i EFTA itp. (w przypadku braku dokumentu, okres przerwy w ubezpieczeniu obliczany jest na podstawie systemu informatycznego NFZ),
 • wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (do pobrania w oddziale),
 • pełnomocnictwo - jeśli chcesz zawrzeć umowę za pośrednictwem osoby trzeciej, musi ono zawierać informacje o adresie zamieszkania i nr. PESEL osoby ubezpieczanej (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona)
 • w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dzieci powyżej 18. r.ż. należy załączyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pozostawanie uczniem/studentem (zaświadczenie ważne jest 30 dni, nie jest honorowana legitymacja ucznia/studenta),

Cudzoziemcy - wykaz dokumentów do uzgodnienia w oddziale.

Zgłoszenie do ubezpieczenia obcokrajowca

W przypadku cudzoziemców dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte również następujące osoby:

 • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy i niebędący osobami o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt3,
 • członkowie zakonów, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebędący osobami o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas określony,
 • osoby odbywające staż adaptacyjny,
 • osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Zgłoszenie do ubezpieczenia wolontariusza

Korzystający (organizacja, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz których wykonywane są przez wolontariuszy świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy) może zgłosić do ubezpieczenia dobrowolnego wolontariusza (osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ww. ustawie), jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

 Podmiot korzystający z pracy wolontariusza zawiera z NFZ umowę ubezpieczenia dobrowolnego, w której ubezpieczeniem objęty zostaje wolontariusz., zatem stroną tej umowy jest korzystający a nie wolontariusz.

Opłacanie składki

Składka opłacana jest na indywidualne konto ZUS (nr konta otrzymuje się z ZUS) za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec - do 15 sierpnia).

Składka jest miesięczna i niepodzielna.

Wymiar składki – wysokość składki stanowi 9% zadeklarowanej we wniosku podstawy, nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału, ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i stanowi 9% podstawy.

Informacje w sprawie składek oraz dobrowolnego ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać również pod numerami telefonów:

 • 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta
 • 42 275 41 66 - dla telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

Szczególny wymiar składki na ubezpieczenie dobrowolne:

 • dla korzystającego - kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu – tj. 324,00 PLN (podstawa wymiaru składki 3 600,00 PLN) – składkę odprowadza korzystający;
 • dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim - kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – tj. 55,80 PLN (podstawa wymiaru składki 620,00 PLN ).

Opłata dodatkowa

W chwili składania wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym liczony jest okres czasu, jaki upłynął od dnia wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia (np. od daty wyrejestrowania z urzędu pracy albo rozwiązania stosunku pracy).

W przypadku, gdy przerwa w ubezpieczeniu jest dłuższa niż 3 miesiące, zawarcie umowy uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi:

 • od 3 miesięcy do roku - 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki –
  w II kwartale 2024 r. – 1 615,40  PLN;
 • od roku do 2 lat - 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki -
  w II kwartale 2024 r. – 4 038,51 PLN;
 • od 2 lat do 5 lat - 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki -
  w II kwartale 2024 r. – 8 077,01PLN;
 • od 5 lat do 10 lat - 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki -
  w II kwartale 2024 r.– 12 115,52 PLN;
 • powyżej 10 lat - 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki –
  w II kwartale 2024 r. – 16 154,02  PLN;

Opłata dodatkowa wnoszona jest w dniu podpisania umowy na nr konta ŁOW NFZ podany na druku umowy.

Odstąpienie od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożenie jej na raty

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się dyrektor oddziału Funduszu może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.
Osoba ubiegająca się o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym informację dotyczącą trudnej sytuacji materialnej / warunków rodzinnych / sytuacji zdrowotnej / innych okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową,
 • dokumenty potwierdzające ww. informacje.

Opłata dodatkowa nie jest pobierana od:

 • korzystającego, który ubezpiecza dobrowolnie wolontariusza.
 • studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, od odbywających staż adaptacyjny,
 • członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników,
 • odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Po opłaceniu składki w danym miesiącu, każdorazowo zgłaszasz się do ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania aby złożyć druk DRA.

Jesteś ubezpieczony i masz prawo do świadczeń od dnia określonego w umowie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Dokumentem ubezpieczenia jest umowa oraz aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym członków rodziny

Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. w związku z własnym zatrudnieniem lub rejestracją w urzędzie pracy). Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu nie-pełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Składając wniosek, należy wskazać dane tych członków rodziny, tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

Brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny!

Zasada zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia dobrowolnego nie dotyczy cudzoziemców:

 • ubezpieczonych dobrowolnie wolontariuszy.
 • studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż,
 • członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników,
 • odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia dobrowolnego uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z dniem określonym w umowie.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej jest umowa zawarta z NFZ i aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje:

 • na pisemny wniosek ubezpieczonego ze wskazaniem daty rozwiązania, jednakże nie może to być data wsteczna,
 • po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Poprzez opłacenie składek należy rozumieć wpłatę na rachunek bankowy prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki są rozliczane zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2018 r. przepisami i pokrywają najstarsze okresy rozliczeniowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017.1831). Tym samym, jeśli ubezpieczający się dobrowolnie posiada zaległości w opłacaniu składek do ZUS z poprzednich tytułów (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), wówczas bieżąca składka na ubezpieczenie dobrowolne nie zostanie odnotowana w systemie ZUS i NFZ a osoba taka będzie nieubezpieczona.

Wygaśnięcie umowy następuje w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

 • z dniem uprawomocnienia się decyzji dyrektora oddziału w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku uzyskania obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ustawy,
 • utrata statusu studenta, kursanta lub stażysty.

Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie zwalnia z obowiązku opłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Centrala NFZ w sprawie ubezpieczenia dobrowolnego:

Powiązane artykuły:

Stan na dzień: 23 kwietnia 2024 r.

Źródło: Wydział Organizacyjno-Administracyjny