Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne I kwartał 2018 roku:

 • PODSTAWA: 4739,91 PLN
 • SKŁADKA: 426,59 PLN

Zawarcie umowy

Osoba, która nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu. W celu podpisania umowy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, osoba spełniająca warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, powinna zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę można podpisać w siedzibie Funduszu znajdującej się: w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, w Skierniewicach.

Osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,

 • dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia (np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej itp.),

 • wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ,

 • wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA,

 • pisemne pełnomocnictwo zawierające informacje o adresie zamieszkania i nr PESEL osoby ubezpieczanej – w przypadku zawierania umowy za pośrednictwem osoby trzeciej (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Umowa z cudzoziemcem

W przypadku cudzoziemców dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte również następujące osoby:

 • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy i niebędący osobami o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt3,

 • członkowie zakonów, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebędący osobami o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas określony,

 • osoby odbywające staż adaptacyjny,

 • osoby odbywające kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Zgłoszenie do ubezpieczenia wolontariusza

Korzystający (organizacja, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm., na rzecz których wykonywane są przez wolontariuszy świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy) może zgłosić do ubezpieczenia dobrowolnego wolontariusza (osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ww. ustawie), jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Podmiot korzystający z pracy wolontariusza zawiera z NFZ umowę ubezpieczenia dobrowolnego, w której ubezpieczeniem objęty zostaje wolontariusz.,zatem stroną tej umowy jest korzystający a nie wolontariusz.

Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym członków rodziny

Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

Brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny.

Zasada zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia dobrowolnego nie dotyczy cudzoziemców:

 • studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż,

 • członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników,

 • odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

  Zasada ta nie dotyczy również ubezpieczonych dobrowolnie wolontariuszy.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

 • małżonek,

 • krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Opłata dodatkowa

W chwili składania wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym liczony jest okres czasu, jaki upłynął od dnia wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia.
W przypadku, gdy przerwa jest dłuższa niż 3 miesiące zawarcie umowy uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi:

 • od 3 miesięcy do roku - 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2018 r. – 947,98 PLN;
 • od roku do 2 lat - 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2018 r. – 2369,96 PLN;
 • od 2 lat do 5 lat - 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2018 r. – 4739,91 PLN;
 • od 5 lat do 10 lat - 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2018 r. – 7109,87PLN;
 • powyżej 10 lat - 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki – w I kwartale 2018 r. – 9479,82 PLN;

Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na nr konta ŁOW NFZ podany na druku umowy.

Odstąpienie od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożenie jej na raty

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się dyrektor oddziału Funduszu może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.
Osoba ubiegająca się o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym informację dotyczącą trudnej sytuacji materialnej / warunków rodzinnych / sytuacji zdrowotnej / innych okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową,
 • dokumenty potwierdzające ww. informacje.

Opłata dodatkowa nie jest pobierana od cudzoziemców:

 • studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają
  w Polsce obowiązkowy staż, od odbywających staż adaptacyjny,
 • członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników,
 • odbywających staż adaptacyjny,
 • odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.
  Opłata dodatkowa nie jest również pobierana od korzystającego, który ubezpiecza dobrowolnie wolontariusza.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia dobrowolnego uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z dniem określonym w umowie.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej jest umowa zawarta z NFZ i aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Składka na ubezpieczenie dobrowolne

Składka jest miesięczna i niepodzielna. Opłacana jest na indywidualne konto ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec - do 15 sierpnia).

Wysokość składki na ubezpieczenie dobrowolne jest zmienna i uzależniona jest ona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału wraz z wypłatami z zysku i stanowi 9% podstawy.

W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie ustawa przewiduje następujące podstawy wymiaru składki:

 • dla korzystającego (zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza) - kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu - wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018 wynosi 189,00 PLN (podstawa wymiaru składki 2100,00 PLN) – składkę odprowadza korzystający;
 • dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim - kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 46,80 PLN (podstawa wymiaru składki 520,00 PLN);
 • dla pozostałych osób ubezpieczających się dobrowolnie - kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanemu co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim - wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w I kwartale 2018 r. to 426,59 PLN (podstawa wymiaru składki 4739,91 PLN) – składkę odprowadza ubezpieczony.

Każdorazowa zmiana wysokości składki podawana jest przez NFZ na stronie internetowej.

Informacje mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów:

 • 801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych
 • 42 299 92 75 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

oraz 42 275-41-60, 42 275-41-62, 42 275-41-66, 42 275-41-85.

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje:

 • na pisemny wniosek ubezpieczonego ze wskazaniem daty rozwiązania, jednakże nie może to być data wsteczna,
 • po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Wygaśnięcie umowy następuje w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

 • z dniem uprawomocnienia się decyzji dyrektora oddziału w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku uzyskania obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ustawy.

Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie zwalnia z obowiązku opłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Powiązane artykuły:

ABC świadczeń medycznych

aktualizacja: styczeń 2018 r.