Skip to main content

Rehabilitacja

poprawiono 8.02.2024

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym,
 • w warunkach stacjonarnych.

Przeczytaj o rehabilitacji dla osób z orzeczonym znacznym topniem niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy lub dysfunkcji narządu ruchu, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący lekarzem:

specjalistą w dziedzinie:

 • rehabilitacji ogólnej,
 • rehabilitacji medycznej,
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu'
 • chirurgii ortopedycznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu

W przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista w dziedzinie dziecięcej.

Skierowanie może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

Jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

Skierowanie straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

Skierowanie straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia

Fizjoterapia domowa

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

specjalistę w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
 • fizjoterapii i balneoklimatologii,
 • balneoklimatologii i medycyny fizykalnej,
 • balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,
 • reumatologii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
 • chirurgii lub chirurgii ogólnej,
 • chirurgii ortopedycznej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • rehabilitacji ogólnej,
 • rehabilitacji,
 • rehabilitacji medycznej,
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii,

lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej,
 • balneologii i medycyny fizykalnej,
 • reumatologii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

Po zakończonym cyklu zabiegów świadczeniodawca przekazuje, bezpośrednio bądź za pośrednictwem pacjenta, lekarzowi wystawiającemu skierowanie informację przedstawioną w formie papierowej bądź elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza do dokumentacji medycznej.

Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym
 2. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym
 3. Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
 4. Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku
 5. Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym
 6. Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia

lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • neurologicznej,
 • pulmonologicznej,
 • kardiologicznej
 • ginekologicznego,
 • pediatrii,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej.

Lekarz poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • poradni wad postawy,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • reumatologicznej,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

W przypadku realizacji rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym czas trwania usprawniania wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:

 • do 7. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • od 8. do 18. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25. roku życia.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

NFZ finansuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni:

 • otolaryngologicznej,
 • otolaryngologicznej dziecięcej,
 • audiologii i foniatrii,
 • audiologicznej,
 • foniatrycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:

 • okulistycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjne

Czas trwania rehabilitacji zarówno dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia.

 W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych. których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej
 • oddziału lub poradni dziecięcej- w przypadku skierowań dla dzieci.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustala lekarz ośrodka dziennego (nie więcej niż 24 dni w ciągu kwartału).

Kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

 • lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii,
 • pielęgniarka lub technik elektroradiolog,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog.

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego.

Skierowanie wystawia lekarz poradni:

 • rehabilitacji medycznej,
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • alergologicznej,
 • laryngologicznej,
 • pulmonologicznej,
 • pediatrycznej.

Czas trwania terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego i nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.

 1. Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa
 2. Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna
 3. Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna
 4. Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna

Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa

Przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych

Świadczenia udzielane są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • pediatrycznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo- ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego pacjenta. 

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego chorego w indywidualnej dokumentacji medycznej.

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń (oprócz dziecięcej) wystawia lekarz oddziału lub kliniki:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych,
 • pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej

lub lekarz poradni specjalistycznej:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • urazowo-ortopedycznego.

W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji oraz który wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej przyjęcie ze skierowaniem z oddziału:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neonatologii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chirurgii dziecięcej,
 • chorób zakaźnych,
 • pediatrii,

lub poradni specjalistycznej:

 • neurologicznej,
 • neonatologicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • pediatrii,
 • urazowo- ortopedycznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

 • do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
 • terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

 • do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

 • Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
 • terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

 • do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń

 • Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych – kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

 • do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Warunki przyjęcia

 • Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

 • Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych – kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

 • Do 9 tygodni bez przerwy.

Warunki przyjęcia

 • Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych - kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

 • Do 6 tygodni bez przerwy.

Warunki przyjęcia

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.

Organizacja udzielania świadczeń

 • Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.

Czas trwania rehabilitacji

 • Do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym.

Warunki przyjęcia

Warunkiem realizacji świadczenia jest przebycie:

 • rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu,
 • zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych,
 • zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych.

Organizacja udzielania świadczeń

 • Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria I

Organizacja udzielania świadczeń

w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia:

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu, nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 45 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty,
 • terapia (neuro) logopedyczna – nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia (neuro) psychologiczna, psychoedukacyjna, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia zajęciowa – nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu;

w przypadku dzieci od ukończenia 2 roku życia:

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 135 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 45 min w trybie przedpołudniowym w soboty,
 • terapia (neuro) logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu lub
 • terapia (neuro) psychologiczna/psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia zajęciowa – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

Czas trwania rehabilitacji

 • Do 16 tygodni w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria II

Organizacja udzielania świadczeń

 • Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

Czas trwania rehabilitacji

 • Do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria III

Organizacja udzielania świadczeń

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty;
 • terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub
 • terapia zajęciowa – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

Czas trwania rehabilitacji

 • Do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja dzieci ze śpiączką

Rehabilitacja dzieci ze śpiączką odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

 • pacjent od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 • pacjent pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 • wiek pacjenta od 2 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia).

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD 10 - R 40.2)

Rehabilitacja odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

 • pacjent od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 • pacjent pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 • ukończony 18 rok życia w dniu przyjęcia;
 • czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna

Adresowana jest do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu.

Kieruje na nią lekarz oddziału szpitalnego m.in.:

 • pulmonologicznego,
 • torakochirurgicznego,
 • kardiologicznego,
 • laryngologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • alergologii,
 • onkologii,
 • pediatrii

poradni:

 • gruźlicy i chorób płuc,
 • rehabilitacji,
 • alergologicznej,
 • chirurgii klatki piersiowej

, w którym leczony był pacjent.

Czas rehabilitacji wynosi do 3 tygodni.

Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawiane jest przez lekarza oddziału:

 • kardiologicznego,
 • kardiochirurgicznego,
 • chorób wewnętrznych,

lekarza poradni:

 • kardiologicznej,
 • rehabilitacyjnej
 • lub w przypadku skierowań dla dzieci oddziału lub poradni dziecięcej.

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kategoria I

Organizacja udzielania świadczeń

 • rehabilitacja kardiologiczna – usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas trwania

 • rehabilitacja kardiologiczna – do 3 tygodni bez przerwy lub
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:
 1. faza I – do 5 dni w warunkach stacjonarnych oraz
 2. faza II – 20 treningów (3–5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu pacjenta

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kategoria II

Organizacja udzielania świadczeń

 • rehabilitacja kardiologiczna – usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Czas trwania

 • rehabilitacja kardiologiczna – do 2 tygodni bez przerwy lub
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:
 1. faza I – do 3–5 dni w warunkach stacjonarnych oraz
 2. faza II – 15 treningów (3–5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu pacjenta.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby. W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Organizacja udzielania świadczeń

 • rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi – usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi – szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane.

Czas trwania:

 • rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi – do 5 tygodni bez przerwy lub
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi:
 1. faza I – 7–14 dni w warunkach stacjonarnych w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz
 2. faza II – odpowiednio 15–20 treningów (3–5 razy w tygodniu w zależności od czasu trwania fazy I) w miejscu pobytu pacjenta

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby. W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

Kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

 • lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii,
 • pielęgniarka lub technik EKG,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog.