Skip to main content

Dla pacjenta

Transport transgraniczny na podstawie przepisów o koordynacji - kiedy można wnioskować o pokrycie kosztów transportu

Informacje ogólne :

Decyzja Prezesa NFZ dotyczy wyłącznie pokrycia kosztów transportu. Narodowy Fundusz Zdrowia :

 • nie angażuje się w organizację transportu,
 • nie pokryje kosztów transportu osoby zmarłej,
 • nie zwróci kosztów transportu, który pacjent zorganizował samodzielnie, bez zgody Prezesa NFZ.

LECZENIE PLANOWANE

podstawy prawne :

 • art. 42j ust. 2, art. 42i ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2022.2561 ze zm.;
 • § 1 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. d, pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1209).

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu :

 • do miejsca udzielenia świadczeń za granicą
 • do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju po odbytym leczeniu

w przypadku:

 • skierowania pacjenta do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju;
 • wydania pacjentowi zgody na udzielenie opieki zdrowotnej albo jej kontynuację w innym państwie UE/EFTA, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – dotyczy leczenia wykonywanego za granicą ze względu na brak możliwości jego wykonania w kraju w terminie dopuszczalnym.

Wniosek składa się w Centrali NFZ. Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Załączniki:


NAGŁE ZACHOROWANIE

podstawy prawne :

 • art. 42i ust. 9 ustawy o świadczeniach;
 • § 1 pkt 1, lit. d, pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu :

 • ze szpitala do miejsca dalszego leczenia w Polsce;
 • najtańszym środkiem transportu możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia,

w przypadku, gdy :

 1. pacjent przebywa w szpitalu w innym państwie UE/EFTA/Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i jest leczony na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ oraz
 2. przewidywane koszty dalszego leczenia pacjenta za granicą przewyższają łączny koszt transportu i leczenia w kraju.

Nie jest możliwe przeprowadzenie transportu do kraju :

 • bez wyraźnego oświadczenia woli osoby, której dotyczy transport lub jej przedstawiciela ustawowego w zakresie wyrażenia zgody na transport i na kontynuację leczenia w kraju;
 • gdy stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia zastosowanie jakiegokolwiek środka transportu.

Wniosek składa się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta. Zgodę, w formie decyzji administracyjnej, wydaje dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ, działając w imieniu
Prezesa NFZ.

Załączniki:

Stan na dzień: 1 września 2023 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

Leczenie za granicą