Skip to main content

Dla pacjenta

Dokument przenośny S1 oraz wydawanie formularzy E-106, E-109, E-120, E-121

 

Osoby uprawnione do otrzymania dokumentu S1

Osoba ubezpieczona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zamieszkujący w innym niż Polska państwie członkowskim UE. (formularz E106)

Członek rodziny osoby ubezpieczonej zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, który zamieszkuje w innym niż Polska państwie członkowskim UE. (formularz E109) 

Członek rodziny emeryta/rencisty zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako osoba zamieszkująca w innym niż Polska państwie członkowskim UE. (formularz E121) 

Emeryt/rencista zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ ze względu na fakt nieposiadania miejsca zamieszkania na terenie RP. (formularz E121) 

Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury/renty, która złożyła wniosek o przyznanie emerytury/renty i zamieszkuje w innym niż Polska państwie UE.) (formularz E120) 

 

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iz od dnia 1 maja 2015 r. jednostką właściwą do wydania formularza S1 w przypadku emerytów/rencistów/osób ubiegających się o przyznanie świadczenia jest oddział wojewódzki Funduszu wybrany przez świadczeniobiorcę.

Zgłoszenie emeryta/rencisty do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłacanego świadczenia pieniężnego należy do zadań jednostki ZUS/KRUS. Emeryt/rencista, który nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, przed wydaniem dokumentu przenośnego S1 powinien zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce o wydanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenie prawa do świadczeń.

Każdy emeryt/rencista ma obowiązek bezzwłocznego przekazania jednostce ZUS/KRUS informacji o swoim aktualnym adresie zamieszkania. Jest to niezbędne do ustalenia lub utrzymania praw do opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. 

 

Wniosek o wydanie dokumentu S1

 

Wniosek o wydanie dokumentu S1 przeznaczony jest do ubiegania się o dokument S1: 

 1. Przez osoby, które podlegają w Polsce systemowi zabezpieczenia społecznego i OBOWIĄZKOWEMU ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ a mieszkają w innym państwie UE//EFTA, w tym szczególnie:
  • przez pracowników przygranicznych,
  • przez osoby stale wykonujące działalność zawodową w Polsce i w innym państwie UE/EFTA zamieszkałe w państwie UE/EFTA innym niż państwa, w których wykonują działalność zawodową,
  • przez osoby wykonujące w państwie UE/EFTA innym niż Polska, w którym mieszkają, pracę najemną na rzecz polskiego pracodawcy,
  • przez osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,

  co do których, zgodnie z polskim ustawodawstwem, fakt zamieszkiwania na terenie innego państwa UE/EFTA nie skutkuje utratą prawa do pozostawania w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.

  UWAGA! Osoby zamieszkałe w innym państwie UE/EFTA zobowiązane są do dokonania odpowiednich zmian danych osobowych, w tym zgłoszenia obecnego adresu zamieszkania w innym państwie UE/EFTA poprzez złożenie druku ZUS ZUA za pośrednictwem płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne albo osobiście we właściwym Oddziale ZUS.

 2. Przez osoby, które podlegają ustawodawstwu polskiemu jako właściwemu, które czasowo przenoszą wykonywanie swojej działalności zawodowej do innego państwa UE/EFTA, w tym szczególnie:
  • przez pracowników oddelegowanych do wykonywania na terenie innego państwa UE/EFTA pracy najemnej na rzecz polskiego pracodawcy; do grupy tej należą m.in. osoby posiadające status urzędnika służby cywilnej lub funkcjonariusza państwowego,
  • przez członków korpusu dyplomatycznego lub korpusu konsularnego oddelegowanych do pracy w innym państwie UE/EFTA na okres równy lub dłuższy niż 12 m-cy,
  • przez osoby pracujące na własny rachunek, które czasowo przenoszą prowadzenie swojej działalności do innego państwa UE/EFTA na okres równy lub dłuższy niż 12 m-cy.

  UWAGA! Podstawą wydania dokumentu S1 dla ww. osób jest posiadanie przez te osoby dokumentu A1 wydanego przez ZUS na okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to członków korpusu dyplomatycznego i konsularnego, dla których podstawę wydania dokumentu S1 stanowi zaświadczenie z instytucji delegującej.

 3. Przez członków rodziny osoby podlegającej ustawodawstwu polskiemu jako właściwemu, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez tę osobę oraz którzy zamieszkują w innym, niż państwo zamieszkania osoby ubezpieczonej, państwie UE/EFTA.


 

UWAGA!

Wniosek wypełnia się oddzielnie dla każdego członka rodziny spełniającego ww. warunki.

Osoby zamieszkałe w innym państwie UE/EFTA zobowiązane są do dokonania odpowiednich zmian danych osobowych, w tym zgłoszenia obecnego adresu zamieszkania w innym państwie UE/EFTA poprzez złożenie druku ZUS ZCNA za pośrednictwem płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne albo osobiście we właściwym Oddziale ZUS.

Dla członków rodziny emeryta lub rencisty podlegającego ustawodawstwu polskiemu właściwym wnioskiem jest Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty zamieszkałemu w innym państwie UE/EFTA.

Dokumentu S1 NIE WYSTAWIA SIĘ CZŁONKOM RODZINY, którzy zamieszkują wraz z wnioskodawcą w tym samym państwie UE /EFTA /towarzyszą przez okres oddelegowania osobie ubezpieczonej w państwie UE/EFTA, do którego czasowo przenosi ona działalność zawodową.

W POWYŻSZYCH PRZYPADKACH w celu zabezpieczenia członkom rodziny uprawnień do świadczeń zdrowotnych, osoba uprawniona do uzyskania dokumentu S1 przedkłada ww. dokument w wybranej instytucji ubezpieczeniowej w państwie zamieszkania celem zarejestrowania oraz potwierdzenia prawa do świadczeń zarówno na rzecz własnej osoby jak i członków jej rodziny zamieszkałych w tym samym państwie.


Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej