Skip to main content

Dla pacjenta

Informacje dla pracodawców

 

Pracownicy wysłani przez polskiego pracodawcę do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) mają prawo podczas pobytu w tym państwie do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia, w razie nagłego zachorowania, urazu lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia są im udzielane na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oceny, czy świadczenie jest niezbędne dokonuje lekarz udzielający pomocy, biorąc pod uwagę charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Świadczenia medyczne niezbędne to takie świadczenia, które umożliwiają dalszy pobyt w danym kraju, bez konieczności nieplanowanego powrotu do kraju zamieszkania w celu kontynuacji leczenia.

 

Pracodawca, który zabiega o wystawienie swoim pracownikom Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, przekazuje Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, następujące dokumenty:

  • delegowanie do pracy w państwach UE - na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1
  • delegowanie do pracy w państwach EFT - na okres wskazany na formularzu E-101/E-102 (dokument ten wydaje ZUS)
  • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE - na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1

 

Uwaga!  Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

   

 

Pliki do pobrania

 Stan na dzień: 1 lutego 2019

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców