Pracownicy wysłani przez polskiego pracodawcę do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) mają prawo podczas pobytu w tym państwie do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia, w razie nagłego zachorowania, urazu lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia są im udzielane na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oceny, czy świadczenie jest niezbędne dokonuje lekarz udzielający pomocy, biorąc pod uwagę charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Świadczenia medyczne niezbędne to takie świadczenia, które umożliwiają dalszy pobyt w danym kraju, bez konieczności nieplanowanego powrotu do kraju zamieszkania w celu kontynuacji leczenia.

Pracodawca, który zabiega o wystawienie swoim pracownikom Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, przekazuje Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, następujące dokumenty:

  • delegowanie do pracy w państwach UE - na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1 (dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)
  • delegowanie do pracy w państwach EFT - na okres wskazany na formularzu E-101/E-102 (dokument ten wydaje ZUS)

Uwaga!  Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

  • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE - na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1 (dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

Uwaga! Z dniem 1 maja 2010 r. pracownicy transportu międzynarodowego nie stanowią odrębnej grupy w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na fakt, iż zostali oni włączeniu do grupy pracowników delegowanych - w celu uzyskania karty EKUZ w związku z wyjazdem do pracy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ustawodawstwo właściwe - A1 (E-101).

  • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach EFTA - na okres 6 miesięcy liczonych od dnia wystawienia oświadczenia pracodawcy, w którym zobowiązuje się do wystąpienia o E-101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy

Informacja dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z  otwarciem, w dniu 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli:

Pliki do pobrania