Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów recept identyfikujących recepty osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do Oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.

Zgodnie z powyższym, w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept z dniem 31.12.2016 r., termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept w Portalu Personelu przez osoby uprawnione został przesunięty do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tej dacie uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dostępu do Portalu, które wymaga dokonania potwierdzenia tożsamości w Oddziale Funduszu.