LOGOWANIE DO PORTALU PERSONELU

 

Wydział Gospodarki Lekami NFZ informuje, że w dniu 30 lipca 2016 r. weszło w życie zarządzenie nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, które wprowadza Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych ubiegających się o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz pracowników medycznych, którzy uzyskali dostęp do Portalu NFZ przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. W ten sposób ujednolicone zostały zasady nadawania dostępu do Portalu NFZ i korzystania z niego przez:

  1. pracowników medycznych, korzystających z Portalu NFZ m.in. w celu pobierania numerów recept na leki refundowane;
  2. lekarzy występujących z wnioskiem o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ w celu wystawiania kart DiLO;
  3. osoby występujące z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ.

Powyższe związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), poprzez zmianę art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, czego efektem jest zniesienie obowiązku zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. Tym samym rozszerzona została grupa osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.

Wymieniona powyżej ustawa z dnia 9 października 2015 r. wprowadziła także zmianę w definicji osoby uprawnionej[1] i tym samym umożliwiła wszystkim osobom posiadającym prawo wykonywania zawodu medycznego, wystawianie recept i zleceń na wyroby medyczne, mającym do tego prawo na podstawie odrębnych przepisów.

Zmiana ta przyczyni się do zwiększenia liczby użytkowników Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zniesienie obowiązku zawierania umów upoważniających do wystawiania recept powoduje jednak konieczność zapewnienia należytej identyfikacji i uwierzytelnienia osób ubiegających się o upoważnienie do korzystania z usługi EWUŚ, które nadawane było dotychczas, m.in. na podstawie zawartej umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Potrzeba należytej identyfikacji i uwierzytelnienia poprzez potwierdzenie tożsamości w oddziale wojewódzkim Funduszu będzie dotyczyła również wszystkich osób uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, gdyż weryfikacja prowadzona na etapie nadawania konta dostępu do Portalu NFZ będzie podstawą do uzyskania możliwości występowania z wnioskiem o wydanie upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ.

Szczegółowe zasady uzyskania dostępu do Portalu NFZ, warunki korzystania z Portalu NFZ, uprawnienia i obowiązki Użytkownika i Funduszu, zasady bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie Portalu NFZ zostały określone w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r.

Dokonanie potwierdzenia tożsamości i składanie wymaganych dokumentów odbywa się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Kopcińskiego 56, Sala Obsługi, pokój 14A oraz w Delegaturach ŁOW NFZ:

  • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
  • Delegatura w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3
  • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.


[1] osoba uprawniona – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Stan na dzień: 17 września 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami