Skip to main content

Dla personelu medycznego

Portal Personelu

29 czerwiec 2012

 LOGOWANIE DO PORTALU PERSONELU

 

Wydział Gospodarki Lekami NFZ informuje, że aktualnie obowiązujący Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych określa zasady uzyskania dostępu i warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, tj. osób wykonujących zawód medyczny, uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów oraz osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego, które zaprzestały jego wykonywania, zachowując ważność prawa wykonywania zawodu, tj.:

 

 1. Pracowników medycznych, korzystających z Portalu NFZ m.in. w celu pobierania numerów recept papierowych na leki refundowane; w tym farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy mogą wystawiać recepty pro auctore i pro familiae.
 2. Lekarzy występujących z wnioskiem o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ w celu wystawiania kart DiLO;
 3. Osoby występujące z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ;
 4. Pracowników medycznych - korzystających z Portalu NFZ w celu uzyskania dostępu do systemu eZWM (systemu wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zleceń na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne).

 

Rozszerzanie katalogu osób wykonujących zawód medyczny uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów determinuje jednak konieczność zapewnienia należytej identyfikacji i uwierzytelnienia osób ubiegających się np. o uprawnienie do pobierania zakresów numerów recept papierowych, o wydanie upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ, o uprawnienie do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

 

Odpowiednia weryfikacja i uwierzytelnienie odbywają się na etapie nadawania konta dostępu do Portalu NFZ poprzez potwierdzenie tożsamości w oddziale wojewódzkim Funduszu albo poprawne podpisanie wniosku profilem zaufanym za pośrednictwem platformy ePuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i stanowią podstawę do uzyskania uprawnienia do pobierania zakresów numerów recept papierowych, uzyskania możliwości występowania z wnioskiem o wydanie upoważnienia do korzystania z usługi EWUŚ, wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

 

Powyższe wynika także ze zniesienia obowiązku zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom oraz rozszerzenia definicji osoby uprawnionej (patrz przypis nr 1) , a tym samym umożliwienia wszystkim osobom posiadającym prawo wykonywania zawodu medycznego wystawianie recept refundowanych i zleceń na wyroby medyczne, na podstawie uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów.

  


[1] osoba uprawniona – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO PORTALU PERSONELU NFZ:

 

LOGOWANIE DO PORTALU PERSONELU

 

Pracownik medyczny uzyskuje dostęp do korzystania z Portalu NFZ w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na:

 1. adres miejsca udzielania świadczeń, albo
 2. adres miejsca przyjmowania wezwań w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
 3. adres miejsca zamieszkania w przypadku wnioskodawców wystawiających wyłącznie recepty na leki refundowane pro auctore i pro familiae.

Wnioskodawca, w celu uzyskania dostępu do korzystania z Portalu NFZ obowiązany jest do:

 1. wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ (przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ Wnioskodawca składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wypełnienie wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz jego rejestrację w SI NFZ),
 2. przekazania wniosku do ŁOW NFZ w formie elektronicznej,
 3. wydrukowania, podpisania i przekazania wniosku do ŁOW NFZ w formie papierowej,
 4. dokonania potwierdzenia tożsamości w ŁOW NFZ,
 5. dokonania potwierdzenia swoich uprawnień zawodowych (uprawnień do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, pielęgniarki, położnej i farmaceuty potwierdzane aktualnym prawem wykonywania zawodu oraz zaświadczeniem zdobycia przez pielęgniarki i położne dodatkowych uprawnień do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioskodawca składa wniosek o dostęp do Portalu NFZ osobiście, w formie papierowej w ŁOW NFZ wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.

 

Uzyskanie dostępu do korzystania z Portalu NFZ wymaga potwierdzenia w ŁOW NFZ tożsamości osoby składającej wniosek.

 

Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ możliwe jest również wyłącznie na podstawie wniosku podpisanego przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonego wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

W takim przypadku Wnioskodawca jest zwolniony:

 • ze złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ w formie papierowej oraz
 • z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału,

pod warunkiem przekazania w załączniku do wniosku elektronicznego dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.

 

Szczegółowe zasady uzyskania dostępu do Portalu NFZ, warunki korzystania z Portalu NFZ, uprawnienia i obowiązki Użytkownika i Funduszu, zasady bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie Portalu NFZ zostały określone w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 57/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Dokonanie potwierdzenia tożsamości i składanie wymaganych dokumentów odbywa się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Targowa 35, Sala Obsługi Klienta oraz w Delegaturach ŁOW NFZ:

 • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
 • Delegatura w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3
 • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

 

WAŻNE!     Użytkownik Portalu Personelu jest obowiązany do aktualizacji danych w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

 

Załączniki:

Stan na dzień: 1 lutego 2022 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami