Uprawnienia do recept

Osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki refundowane jest osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14[1] ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jeżeli wystawia recepty zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Osobami uprawnionymi do wystawiania recept na leki refundowane są zatem:

 1. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae),
 2. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które nie zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae),
 3. osoby wykonujące zawód lekarza albo lekarza dentysty albo felczera albo pielęgniarki albo położnej albo farmaceuty na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. lekarze/lekarze dentyści/ felczerzy/ pielęgniarki/położne wykonujący swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i prowadzący działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej.

Osoba uprawniona uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwego ze względu na:

 1. adres miejsca udzielania świadczeń, albo
 2. adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
 3. adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae).

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione odbywa zgodnie z trybem postępowania określonym w zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r. - na zasadach opisanych poniżej.

Dokonanie potwierdzenia tożsamości i składanie wymaganych dokumentów odbywa się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Targowa 35, Sala Obsługi Klienta oraz w Delegaturach ŁOW NFZ:

 • • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
  • Delegatura w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3
  • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

 _________________________________________________________________

[1] osobą uprawnioną jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą o refundacji leków oraz ustawą - Prawo farmaceutyczne oraz wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych

 

LOGOWANIE DO PORTALU PERSONELU

 

 1. Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które wcześniej nie zawarły z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiadają dostępu do Portalu NFZ.
 2. Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które posiadają aktywny dostęp do Portalu NFZ

 

 

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które wcześniej nie zawarły z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiadają dostępu do Portalu NFZ.

 

Zgodnie z § 5 zarządzenia nr 80/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r. Wnioskodawca, który wcześniej nie zawarł z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiada dostępu do Portalu NFZ, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, nadawanych przez Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem (jako cel przekazania wniosku należy wskazać opcję: „Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept”),
 2. - przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ Wnioskodawca składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wypełnienie wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz  jego rejestrację w SI NFZ;

 3. wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 4. przekazania do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w formie elektronicznej, wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 5. wydrukowania i podpisania wniosku o dostęp do Portalu NFZ wraz z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz przekazania wniosków do ŁOW NFZ w formie papierowej.

 

 Uzupełnienie danych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinno następować poprzez wybór danych podpowiadanych przez słownik

 

 

Wnioskodawca składa wniosek o dostęp do Portalu NFZ wraz z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept osobiście, w formie papierowej, w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wraz z:

 1. kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
 2. kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji; oraz
 3. w przypadku pielęgniarek lub położnych:
  1. kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub
  2. kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

Oryginały ww. dokumentów wnioskodawca przedkłada do wglądu w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności.

W przypadku podpisania przez Wnioskodawcę wniosków z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym istnieje możliwość przekazania dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe w załącznikach do wniosków elektronicznych.

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia.

Dokonanie potwierdzenia tożsamości nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca:

 1. ma zawartą z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept i nie ma dostępu do Portalu NFZ w celu pobierania numerów recept; albo
 2. posiada konto dostępu do Portalu NFZ; albo
 3. nie posiada zawartej umowy z Funduszem upoważniającej do wystawiania recept, ale ma aktywny dostęp do Portalu NFZ; albo
 4. złożył wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept za pośrednictwem platformy ePUAP po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz (potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym); albo
 5. podpisał prawidłowo wniosek o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept kwalifikowanym podpisem elektronicznym po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz (potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony kwalifikowany podpis elektroniczny).

Złożone w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien: 

 1. być opatrzony podpisem;
 2. zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną.

 

Dopuszcza się uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept wyłącznie na podstawie wniosków podpisanych przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonych wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

W takim przypadku Wnioskodawca jest zwolniony:

 • ze złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i wniosku o uprawnienia do pobierania numerów recept w formie papierowej oraz
 • z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału,
 • pod warunkiem przekazania w załącznikach do wniosków elektronicznych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.

 

Wnioski  o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, spełniające wymagania określone ww. zarządzeniem, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept. Przedstawione we wniosku dane powinny być kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ może odmówić wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

 

Następnie osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała.

 

Dokumenty powiązane:

 

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które posiadają aktywny dostęp do Portalu NFZ

Zgodnie z § 5 ust. 9 zarządzenia nr 80/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r., Wnioskodawca, który posiada aktywny dostęp do Portalu NFZ – w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do:

 1. aktualizacji i uzupełnienia wymaganych danych, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, (wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept),
 2. przekazania wniosku do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w formie elektronicznej,
 3. wydrukowania i podpisania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

Wydrukowany i podpisany wniosek, wnioskodawca składa osobiście w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ lub przesyła wraz z dokumentami:

 1. kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
 2. kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji; oraz
 3. w przypadku pielęgniarek lub położnych:
  1. kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub
  2. kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

Oryginały ww. dokumentów wnioskodawca przedkłada do wglądu w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności.

W przypadku podpisania przez Wnioskodawcę wniosków z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym istnieje możliwość przekazania dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe w załącznikach do wniosków elektronicznych.

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby, które posiadają aktywny dostęp do Portalu NFZ - nie wymaga potwierdzenia w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia.

Złożone w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien: 

 1. być opatrzony podpisem;
 2. zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną.

 

Dopuszcza się uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wyłącznie na podstawie wniosku podpisanego przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonego wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny. 

W takim przypadku Wnioskodawca jest zwolniony:

 • ze złożenia wniosku o uprawnienia do pobierania numerów recept w formie papierowej oraz
 • z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału,
 • pod warunkiem przekazania w załączniku do wniosku elektronicznego dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.

 

 

Wnioski  o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, spełniające określone wymagane, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept. Przedstawione we wniosku dane powinny być kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ może odmówić wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Następnie osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała.

 

Dokumenty powiązane:

Aktualizacja danych przez osoby uprawnione

Zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 80/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r. osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem Portalu NFZ, z wykorzystaniem wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept, składanym w postaci elektronicznej.

Dokumenty powiązane:

Stan na dzień: 1 czerwca 2021 r.

 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami