Skip to main content

Dla personelu medycznego

Import docelowy

24 kwiecień 2008

 

Lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub niedostępny w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tzw import docelowy, mogą być wydawane po wniesieniu przez świadczeniobiorcę opłaty ryczałtowej, za opakowanie jednostkowe, pod warunkiem wydania zgody na ich refundację przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

W przypadku realizacji recepty, na której przepisano refundowany produkt leczniczy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzany w ramach tzw importu docelowego, produkt ten lub środek wydaje się po odebraniu od pacjenta decyzji o refundacji, oraz:

  1. po dołączeniu do recepty zgody na sprowadzenie dostarczonej przez pacjenta, którego ona dotyczy - jeżeli została ona wydana w postaci papierowej, albo
  2. po weryfikacji w SOID istnienia po stronie pacjenta uprawnienia do wydania mu produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego w tym trybie.

 

Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny przekazuje do oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na adres apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, dwa razy w miesiącu - w terminach określonych w ustawie refundacyjnej, dokumenty dotyczące zgody na sprowadzenie produktu z zagranicy.

 

Przekazanie, może się odbyć w następujący sposób:

  1. przez złożenie w oddziale wojewódzkim Funduszu kserokopii dokumentu
  2. z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych określonych w umowie na realizację recept, przez przesłanie do oddziału wojewódzkiego Funduszu skanu albo innej formy odwzorowania graficznego dokumentu.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

 Stan na dzień: 1 marca 2021 r.

Źródło artykułu: Wydział Gospodarki Lekami