Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich - leki narkotyczne nie są już wystawiane na receptach różowych, tylko na blankietach recept w kolorze białym, bez wtórnika, oznaczone symbolem „Rpw”.Zakresy unikalnych numerów identyfikujących recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” świadczeniodawca lub osoba uprawniona  samodzielnie pobiera z Portalu Narodowego Fundusz Zdrowia.

Osoby uprawnione, które nie posiadają dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept mogą otrzymać zakresy numerów recept do wystawiania leków posiadających kategorię dostępności „Rpw” ze 100% odpłatnością od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego właściwego ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej recepty (ul. Fabryczna 25 w Łodzi). W tym celu wprowadzono nowe dwie pierwsze cyfry, które oznaczają wersję wzoru recepty – „07”. Przyznane numery recept mogą być wykorzystane tylko raz.

 

 Informacje pod numerami telefonu: 42 275 40 17, 42 275 49 32