Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej poszerzyła katalog osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych.

Zgodnie z ustawą w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

  1. ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
  2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty

- jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Uprawnienia, o których mowa w pkt 1 i 2, obejmują również wystawianie recept osobom, o których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 652), zwanej dalej "ustawą o refundacji", z wyjątkiem uprawnienia do wystawiania recept przez położną świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne określa wzór oraz zasady wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Numery recept wystawiane przez pielęgniarki i położne rozpoczynają się od cyfr 03.

Pielęgniarki i położne mogą pobierać zakresy numerów po uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane na podstawie wniosku wypełnionego za pośrednictwem Portalu Personelu i przekazanego do Łódzkiego Oddziału NFZ także w formie papierowej.

W części serwisu: Uprawnienia do recept (link) znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat uzyskania uprawnienia.

Jednocześnie informujemy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych określa:

  • wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne (grupa leków, substancje czynne, postać i droga podania),
  • wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne,
  • wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty i zlecenia,
  • wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania.