Skip to main content

Dla personelu medycznego

Recepty - pielęgniarki i położne

05 sierpień 2016

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej poszerzyła katalog osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych.

 

Zgodnie z ustawą w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

 

  1. ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
  2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty
  • jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

 

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

 

Uprawnienia, obejmują również wystawianie recept osobom, o których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z wyjątkiem uprawnienia do wystawiania recept przez położną świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pielęgniarka i położna, wystawiają recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.

 

Pielęgniarki i położne mogą pobierać zakresy numerów po uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane na podstawie wniosku wypełnionego za pośrednictwem Portalu Personelu i przekazanego do Łódzkiego Oddziału NFZ także w formie papierowej.

 

W części serwisu: Uprawnienia do recept znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat uzyskania uprawnienia.

 

Jednocześnie informujemy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 299) określa:

  • wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne (grupa leków, substancje czynne, postać i droga podania),
  • wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne,
  • wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty i zlecenia,
  • wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać skierowania.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

Stan na dzień: 1 czerwca 2021 r.

 Źródło artykułu: Wydział Gospodarki Lekami