Skip to main content

Dla pacjenta

Jak uzyskać historię leczenia

Z historii leczenia dowiesz się między innymi, ile kosztowało Twoje leczenie w szpitalu, poradni, z jakich korzystałeś leków i procedur medycznych oraz do jakiego lekarza POZ jesteś zadeklarowany.

Złóż wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Możesz to zrobić osobiście w siedzibie NFZ przy ul. Targowa 35 (sala obsługi) lub przesłać pocztą na adres ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź .

Uwaga! Wniosek może być składany w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą lub na podstawie stosownego umocowania.

Jeśli osobiście poprosisz o historię leczenia, pracownik Funduszu przekaże Ci stosowny wydruk.

Jeśli wniosek prześlesz pocztą, Fundusz rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia. Historię leczenia otrzymasz listem poleconym, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku, gdy wniosek o udostępnienie informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej obejmuje okres oznaczony określonymi datami, wniosek ten może być złożony nie wcześniej niż po upływie 60 dni od zakończenia miesiąca kończącego okres wskazany we wniosku.

Stan na dzień: 1 czerwca 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców