Skargi i wnioski kierowane do NFZ rozpatrywane są w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46),

 • Zarządzenie nr 36/2014/DSS  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Procedura składania skarg i wniosków:

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone do NFZ pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.

 • W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, odpowiednio skarżący lub wnioskodawca proszony jest - za pomocą poczty elektronicznej -   o uzupełnienie skargi lub wniosku o te dane w terminie 7 dni.

 • Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.

 • Składanie skarg i wniosków poprzez Elaktroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

 • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.

 • Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.

 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 • Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnienie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

 • W przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę lub wniosek.

 • Skarga lub wniosek mogę być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

 • Zgłoszone skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi lub wniosku.

 • W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w ww. terminie, skarżącego lub wnioskodawcę zawiadamia się o przyczynach niezałatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazuje nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.

 • Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać je właśniwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

 • Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców w dniach i godzinach pracy ŁOW NFZ (pn, śr, czw, pt 8.00-16.00, wt 8.00-17.00).

Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków:

 • w Centrali Funduszu komórką organizacyjną właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców,

 • w oddziałach wojewódzkich Funduszu komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków,

 • skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez:

  • pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów, zastępców prezesa Funduszu - rozpatruje prezes Funduszu lub osoba przez niego upoważniona,
  • pracowników oddziału - rozpatruje dyrektor oddziału.

Przedmiotem skarg zgłaszanych do Narodowego Funduszu Zdrowia może być:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez Fundusz,

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszania organizacji, wzmacniane praworządności, usprawnianie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Pacjent może także złożyć skargę do poniżej wymienionych instytucji:

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w przypadku nieprzestrzegania praw pacjenta;

 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza

 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej

 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 860 70 86.

Pozwiązany artkuł:

 • Jak złożyć skargę krok po kroku

Ważne strony: