Skip to main content

Dla pacjenta

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

 • dzwoń na numer alarmowy 112
 • dzwoń na pogotowie ratunkowe 999
 • udaj się na najbliższą izbę przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny
 • udaj się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny.

Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub w warunkach szpitalnych.

W poradni – pacjent ma zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki niezbędne w stanach nagłych,
 • edukacja i konsultacje dla rodzin.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych zapewnia indywidualne specjalistyczne świadczenia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu psychiatrii w postaci:

 • lekarskich konsultacji psychiatrycznych
 • diagnostyki i leczenia
 • porad i badań psychologicznych

Bez skierowania do:

 • lekarza psychiatry,
 • psychologa (w trakcie okresu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego)

W ośrodku dziennym – w trakcie leczenia pacjent ma zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki,
 • wyżywienie,
 • edukacja i konsultacje dla rodzin.

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dorosłych jest ośrodkiem dziennego pobytu sprawującym opiekę nad osobami, które:

 • utraciły radość życia
 • izolują się, unikając kontaktów społecznych
 • nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników
 • przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku
 • czują się nieprzystosowane i niepotrzebne
 • są apatyczne i bezradne
 • mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Kwalifikacja do przyjęcia do oddziału dziennego następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia społecznego (lekarz rodzinny, lekarz poradni zdrowia psychicznego, lekarz innej poradni specjalistycznej posiadającej umowę z NFZ, lekarz oddziału).

 

W izbie przyjęć – przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostyczno-terapeutycznych). Pacjent ma zapewnione zabezpieczenie medyczne oraz transport w przypadku konieczności kontynuowania leczenia specjalistycznego.

 

W szpitalu – podczas leczenia pacjent ma zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki,
 • wyroby medyczne (m.in. przedmioty ortopedyczne),
 • wyżywienie (z zastrzeżeniem art. 18 ustawy),
 • edukacja i konsultacje dla rodzin;

Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. Jego ważność ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących , w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby uzależnione raz w roku mogą wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Może on być zorganizowany w ramach:

 • świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych, dzieci i młodzieży – udzielanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych,
 • świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi – udzielanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych – udzielanych w warunkach dziennych psychiatrycznych,
 • świadczeń gwarantowanych leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych – udzielanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, leczenia nerwic oraz świadczeń gwarantowanych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – udzielanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego),
 • świadczeń gwarantowanych leczenia uzależnień od alkoholu substancji psychoaktywnych i programu substytucyjnego – udzielanych w warunkach ambulatoryjnych.

  


ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

W poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym):

 • pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych;
 • pacjent w przypadkach uzasadnionych klinicznie ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych (w miejscu zamieszkania) lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki;
 • w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego;
  za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach;
 • świadczeniodawca wydaje skierowania na badania związane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty.

Lekarz Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W poradni leczenia uzależnień:

 • pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora psychoterapii uzależnień;
 • leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu.

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie!

 

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.
 • W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi bezpłatne, niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi środki pomocnicze.
 • W trakcie hospitalizacji świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.
 • Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia.
 • Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 • Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub ubezwłasnowolnionej całkowicie, zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 • Leczenie psychiatryczne w całości jest finansowane przez NFZ.
 • Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

Przydatne linki:

  

Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową pomoc psychiatryczną i psychologiczną mieszkańcom naszego miasta. Wszyscy dotychczasowi pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych mogą zgłaszać się wraz z dokumentacją medyczną do działających ww. Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych w celu rejestracji i kontynuacji leczenia.

Wszystkie osoby w kryzysie psychicznym oraz ich rodzin i otoczenia otrzymają profesjonalną pomoc i opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym oraz stacjonarnym. Zgłaszający się pacjent ma opracowywane indywidualne, dopasowane do potrzeb plany terapii, a w przypadkach pilnych uzgadniane terminy przyjęć ze wskazaniem miejsca uzyskania świadczenia nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

Do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego można zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, bądź kontaktować się telefonicznie lub zastosować inne środki komunikacji elektronicznej w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczącej możliwości leczenia i uzyskania pomocy.

DZIELNICA ŁÓDŹ - BAŁUTY

Na obszarze Łódź-Bałuty działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest:

 • Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny im. J. Babińskiego w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159

PZK jest miejscem, do którego powinna się zgłosić każda osoba zamieszkała na obszarze dzielnicy Łódź-Bałuty, która znajduje się w kryzysie psychicznym, jak również zaniepokojeni jej stanem zdrowia krewni/osoby trzecie. Do PZK można zgłaszać się osobiście bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczących możliwości leczenia i uzyskania pomocy. Pracownik PZK, po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu wstępnej analizy potrzeb zdrowotnych pacjenta, określi wstępny plan postępowania oraz w razie potrzeby - ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia.

 

 • Izba Przyjęć psychiatryczna, czynna całodobowo, tel. 42 715 58 98
 • Oddział całodobowy psychiatryczny dla dorosłych, Pawilon VII, tel. 42 715 58 56, 42 715 58 50
 • Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych, Budynek B, tel. 42 715 57 86
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Pawilon III, czynna w godz. 7.30-20.00,
  tel. 42 715 58 27
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych „Lniana”, zlokalizowana w Łodzi, ul. Lniana 2, czynna w godz. 7.30-20.00, tel. 42 652 73 91
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego), tel. 42 715 59 18

 

Z wyjątkiem PZP „Lniana”, wszystkie powyższe struktury organizacyjne są zlokalizowane w SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, Aleksandrowska 159.

SP ZOZ im. J. Babińskiego program pilotażowy na terenie Łódź –Bałuty realizuje z następującymi podwykonawcami:

 • MED-GASTR Przychodnia Specjalistyczna ul. Mokra 4, Łódź, tel. 42 258 22 33, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego
 • MEDYCYNA GRABIENIEC ul. Grabieniec 13, Łódź, tel. 42 611 03 31, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego
 • Poradnia Psychologiczno- Psychiatryczna EGO ul. Limanowskiego 194/196, Łódź,
  tel. 42 251 51 51, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego
 • SYNAPSIS Sp. zo.o .s.k ul. Wrocławska 8, Łódź, tel 42 617 11 89, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego
 • Centrum Medyczne MKK TRIMED ul. Zawiszy Czarnego 8/10, Łódź, tel. 42 657 20 23, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddział dzienny
 • Centra Medyczne Medyceusz - Bazarowa, ul. Bazarowa 9, Łódź, tel. 42 613 69 00, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Fundacja „Uwolnienie” ul. Inowrocławska 5A, Łódź, tel. 42 630 36 07, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego

Działający w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK),

 • Zlokalizowany na terenie Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159,
  pawilon III, PZK, parter, gabinet nr 4.
  Telefon: 42 715 59 18,
  Czynny w dni robocze w godzinach 8.00-18.00.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK)

 • Zorganizowany w siedzibie Fundacji "Uwolnienie" w Łodzi, ul. Inowrocławska 5a,
  Telefon 42 300 10 62, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00

 

DZIELNICA ŁÓDŹ - WIDZEW

Na obszarze Łódź-Widzew działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest:

 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul Pomorskiej

W skład CZP wchodzą komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej:

 • poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • oddział dzienny
 • oddział całodobowy

zlokalizowane w CSK Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1, oraz :

 • poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • zespół leczenia środowiskowego (domowego)

zlokalizowane w Poradni Multimed, Łódź, ul. Przędzalniana 1/3

 

Strukturą, która została powołana w celu ułatwienia pacjentom skorzystanie z właściwej formy pomocy są działające w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne funkcjonujące w powyżej wskazanych lokalizacjach. Punkty Zgłoszeniowo- Koordynacyjne działają w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00.

 

Pracownik PZK, po dokonaniu oceny potrzeb zdrowotnych, w porozumieniu z pacjentem, określi wstępny plan postępowania oraz ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia. W przypadkach ocenionych jako pilne, zapewni interwencję medyczną nie później, niż w ciągu 72 godzin. PZK udziela również informacji o możliwościach uzyskania wsparcia poza medycznego, a także miejscach udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

W ramach programu pilotażowego w każdy wtorek i czwartek w godz. 10-15 mają Państwo możliwość kontaktu z ekspertem przez doświadczenie - Asystentem Zdrowienia. Jest to osoba, która sama po doświadczeniu kryzysu psychicznego, wspiera pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego świadczeniobiorców poprzez rozmowy, motywowanie i podtrzymywanie nadziei na powrót do zdrowia.

Dane do kontaktu pacjenta z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym ( PZK):

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w Poradni CSK UM, ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1, tel. 42 675 72 25
 • Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w Poradni Multimed Łódź, ul. Przędzalniana 1/3,
  tel. 42 212 22 46

 

DZIELNICA ŁÓDŹ - GÓRNA

Na obszarze Łódź-Górna działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest:

 • Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny im. J. Babińskiego w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny CZP
Łódź-Górna
ul. Sieradzka 11
91-171 Łódź
tel. 42 71 55 728
tel. 42 71 55 747

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce udzielania pomocy doraźnej CZP:

 • Izba Przyjęć Szpitala im. J. Babińskiego
  Pawilon X, niski parter
  ul. Aleksandrowska 159 91-229 Łódź tel. 42 71 55 501
  Oddział szpitalny całodobowy CZP
 • CZP Łódź – Górna Oddział Psychiatryczny
  ul. Aleksandrowska 15
  91-120 Łódź tel. 42 71 55 938/942
  Oddział dzienny psychiatryczny CZP
 • CZP Łódź Górna Oddział Dzienny
  ul. Sieradzka 11 90-001 Łódź
  tel. 42 71 55 725/726
  Zespół leczenia środowiskowego CZP
 • CZP Łódź – Górna, Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Aleksandrowska 159 91-229 Łódź
  tel. 42
  71 55 940

Podwykonawcy:

 • Fundacja „Uwolnienie” ul. Inowrocławska 5a 91-020 Łódź; miejsce udzielania świadczeń: ul. Płaska
  4, 93-328 Łódź tel. 42 71 55 501- II punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny CZP Łódź-Górna.
 • Centrum Medycznym Remedium 10.07.2023 r.; rozpoczęcie współpracy od 10.07.2023 r.; miejsce
  udzielania świadczeń: Dąbrowskiego 15b, 93-177 Łódź – Górna
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o. Adamed; rozpoczęcie współpracy od 10.07.2023 r.; miejsce
  udzielania świadczeń: Paderewskiego 11, 93-530 Łódź – Górna.

  

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BEŁCHATOWIE

Na obszarze miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonuje:

 • Oddział psychiatryczny IA
 • Oddział psychiatryczny IB
 • Oddział dzienny psychiatryczny
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Zespół leczenia środowiskowego

Wszystkie komórki Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123. Oddziały Psychiatryczne Szpitala udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

 • Izba Przyjęć Psychiatryczna udziela świadczeń całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 • Odział Psychiatryczny Dzienny udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.
 • Zespół Leczenia Środowiskowego będzie udzielał świadczeń w poniedziałki w godzinach od 7.25 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.25 do 15.
 • Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego pod numerem tel. 44 635 82 94.

W ramach Poradni funkcjonuje punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Pracownicy punktu będą udzielać informacji, przeprowadzać wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych, uzgadniać wstępny plan postępowania oraz wskazywać miejsce i termin uzyskania niezbędnego świadczenia, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

Telefon kontaktowy do punktu zgłoszeniowo - koordynacyjnego: 788 951 333

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

od 1 grudnia 2023 r. na obszarze powiatu tomaszowskiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim


Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny CZP
powiatu tomaszowskiego
ul. Graniczna 63
97- 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 725 72 16
rejestracja. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce udzielania pomocy doraźnej CZP:

 • Izba Przyjęć Szpitala Tomaszowskiego Centrum
  ul. Jana Pawła II 35 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. 447257161

Oddział szpitalny całodobowy CZP:

 • CZP powiat tomaszowski Oddział Psychiatryczny
  ul. Jana Pawła II 35
  97- 200 Tomaszów Mazowiecki

Oddział dzienny psychiatryczny CZP:

 • CZP powiat tomaszowski Oddział Dzienny
  ul. Jana Pawła II 35
  97- 200 Tomaszów Mazowiecki

Zespół leczenia środowiskowego CZP:

 • CZP powiat tomaszowski, Zespół Leczenia Środowiskowego
  ul. Graniczna 63
  97- 200 Tomaszów Mazowiecki

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE SIERADZKIM

od 1 lutego 2024 r. na obszarze powiatu sieradzkiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest:

 • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
  ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz
  tel. 43 827 57 71 – centrala
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny CZP powiatu sieradzkiego:
ul. Sieradzka 3
98- 290 Warta
tel. 43 82 96 201

Miejsce udzielania pomocy doraźnej CZP

 • Izba Przyjęć Szpitala Centrum Psychiatryczne w Warcie 
  ul. Sieradzka 3  
  98-290 Warta
  tel. 43 829 63 00

Oddział szpitalny całodobowy CZP:

 • CZP powiat sieradzki Oddział Psychiatryczny
  ul. Sieradzka 3  98- 290 Warta

Oddział dzienny psychiatryczny CZP:

 • CZP powiat sieradzki Oddział Dzienny
  ul. Sieradzka 3 98- 290 Warta

Zespół leczenia środowiskowego CZP:

 • CZP powiat sieradzki , Zespół Leczenia Środowiskowego
  ul. Sieradzka 3 98- 290 Warta


Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – trzy poziomy referencyjne:

I poziom - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

II poziom - Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

III poziom - Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej


I poziom - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Lista placówek  - I poziom

W ośrodku I poziomu pacjent ma zapewnione:

 • porady psychologiczne
 • sesje psychoterapeutyczne
 • wizyty domowe terapeuty środowiskowego

Uwaga - nie ma tutaj lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.

Opieka środowiskowa jest zapewniona blisko miejsca
zamieszkania dziecka i opiera się na współpracy z rodziną, szkołą, pomocą społeczną, sądem i kuratorem.

 II poziom - Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży składa się z:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
 • Oddziału dziennego psychiatryczno - rehabilitacyjnego dla dzieci

Lista placówek - II poziom - poradnia

Lista placówek - II poziom - poradnia + oddział dzienny

W Centrum II poziomu pacjent ma zapewnione:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci:

 • świadczenia lekarskie
 • świadczenie psychologiczne
 • świadczenie psychoterapeutyczne
 • świadczenie terapeutyczne środowiskowe
 • świadczenia w ramach oddziału dziennego
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • leki
 • wyżywienie
 • edukacja i konsultacje dla rodzin;

Uwaga - tutaj jest lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki mogą skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego.

III poziom - Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej składa się z:

 • oddziału psychiatrycznego dla dzieci
 • izby przyjęć

Lista placówek - III poziom

W ośrodku III poziomu pacjent ma zapewnione:

 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
 • wyżywienie
 • leki
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • wyroby medyczne (m.in. przedmioty ortopedyczne)
 • edukację i konsultacje dla rodzin

Uwaga - tutaj pomoc znajdą pacjenci wymagającej najbardziej specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym.


Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

W poradni autystycznej – pacjent ma zapewnione:

 • poradę lekarską
 • poradę kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym
 • program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym
 • niezbędne badania diagnostyczne,

Poradnie autystyczne dla dzieci to miejsca, w których przeprowadzana jest diagnoza osób z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do poradni zgłosić można każde dziecko, u którego podejrzewa się zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wcześniej jednak należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry.


Leczenie e-uzależnień u dzieci – pilotaż

Twoje dziecko jest uzależnione od komputera lub smartfona? Od teraz otrzymacie bezpłatną, profesjonalną pomoc psychologiczną w 10 pilotażowych ośrodkach w Polsce.

Co daje pilotaż:

 • pomoc w wyjściu z uzależnienia
 • zwiększenie wiedzy i samoświadomości na temat tego problemu
 • przetestowanie nowych modeli opieki nad najmłodszymi pacjentami
 • wypracowanie wzorcowej ścieżki terapeutycznej, którą będzie można wykorzystać na szeroką
  skalę w całej Polsce.

Czas trwania leczenia będzie dostosowany do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni.

Jak skorzystać z leczenia
Zgłoś się bezpośrednio do placówki realizującej program. Nie potrzebujesz skierowania. Pierwsza porada lub wizyta jest możliwa już 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Gdzie skorzystać z leczenia:

 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
  ul. Tuszyńska 123/125, 93-376 Łódź
  Kontakt: tel. 884 882 558, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie świadczenia w ramach leczenia

Na leczenie składają się:

 • porada lekarska diagnostyczna
 • porada lekarska terapeutyczna
 • porada lekarska
 • porada psychologiczna-diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja psychoedukacyjna.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i ich rodzice.

Czas trwania pilotażu
Program pilotażowy trwa od grudnia 2021 do końca czerwca 2024 roku.


Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin.

Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu:

 • poprawę stanu zdrowia psychicznego;
 • poprawę funkcjonowania społecznego;
 • zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do zdrowia psychicznego i jego
  uwarunkowań oraz kompetencji dotyczących radzenia sobie ze stresem;
 • zwiększenie satysfakcji osób z doświadczeniem traumy z udzielanej im opieki i leczenia.

Do programu zostaną włączone osoby z rozpoznaniem głównym zaburzeń pourazowych (reakcja na uraz F43 oraz trwała zmiana osobowości po doświadczeniu sytuacji ekstremalnej F62.0 wg ICD-10), ewentualnie innym, związanym z reakcją na uraz, np. depresja reaktywna, zaburzenie osobowości w reakcji na traumę w dzieciństwie oraz osoby w procesie diagnostyki. Możliwe jest rozpoznanie drugiego zaburzenia – nie wiodącego (często w przypadku zaburzeń pourazowych).

Gdzie skorzystać z leczenia:

Centrum Leczenia Uzależnień Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych
Fundacja "Uwolnienie" realizuje:

 • poradnia psychologiczna ul. Legionów 19 Łódź
 • poradnia psychologiczna ul. Inowrocławska 5a Łódź

tel. 42 640 62 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania pilotażu
Program jest realizowany od 1 stycznia 2023 r. Potrwa do 31 grudnia 2024 r.

Stan na dzień: 3 października  2023 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej