Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szczegóły konkursu dostępne są w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego