Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że za pośrednictwem poczty zostało przesłane do Państwa, w dwóch egzemplarzach, porozumienie w sprawie przedłużenia terminu dla przedstawienia propozycji kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń, o których mowa w § 32 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U z 2016 r. poz.1146 z późniejszymi zmianami) w rodzajach:

  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • Leczenie szpitalne
  • Rehabilitacja lecznicza
  • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Podpisane ww. porozumienia dla przesłanych umów w jednym egzemplarzu należy dostarczyć w terminie do 13 listopada 2017 r. do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur :

  • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) -
    (w rodzajach: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Rehabilitacja lecznicza)
  • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzajach: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Rehabilitacja lecznicza)
  • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Rehabilitacja lecznicza)


Źródło: Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań, tel.: 42 275 48 84, 42 275 41 54, 42 275 48 81 .