Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców oraz dotychczasowych Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju POZ z terminem obowiązywania do 31.12.2018 r. i wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2019 i lata następne, w następujących zakresach:


1.    Świadczenia lekarza POZ,
2.    Świadczenia pielęgniarki POZ,
3.    Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:
•    świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
•    świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;
4.    Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
5.    Świadczenia transport sanitarny w POZ.

Nowi Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2019 r. i dotychczasowi Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2018 r. i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy, a nie spełniają warunków określonych w § 36 ust. 9 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ [1], przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 ww. zarządzenia z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:
•    określone w rozdziale 4 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ [1],
•    potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
– o ile wcześniej nie zostały dostarczone do OW.

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Dotychczasowi Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2018 r., wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy i spełniają warunki określone w § 36 ust. 9 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ [1], składają:
•    wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 16 do ww. zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r.,
•    wzór podpisu i parafy – załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ [1],
•    oświadczenie o objęciu opieką – załącznik nr 3 do ww. zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ [1].

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) lub załącznik nr 16 wraz z ww. dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia [1] przesyłając  lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

•    Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58 (poczta)  lub ul. Kopcińskiego 56 – parter, pokój nr 6 (osobiście), tel. 42 275 41 67,
•    Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14,
•    Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 51,
•    Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel. 42 275 41 43

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.


Źródło Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej