Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdy Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia list oczekujących w sposób zapewniający zasadę sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń.

W związku z wprowadzonymi w ostatnim czasie zmianami dotyczącymi finansowania świadczeń z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz operacji zaćmy, które mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na wyżej wymienione procedury, w szczególności na przyspieszenie terminów pacjentom pozostającym na listach oczekujących, ŁOW NFZ zwraca się do Świadczeniodawców z prośbą o dokonanie weryfikacji i uporządkowania list oczekujących.

Weryfikacja powinna dotyczyć przede wszystkim najwcześniejszych wpisów pacjentów, którzy mimo długiego czasu oczekiwania, nie uzyskali jeszcze świadczenia. Przypominamy również o przeprowadzaniu w miarę możliwości, aktualizacji danych kontaktowych pacjentów, która usprawni proces informowania pacjentów o aktualnym planowanym terminie udzielenia świadczenia oraz ewentualnych jego zmianach, a także bieżące monitorowanie statusów pacjentów znajdujących się na listach oczekujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej