Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w dniu 01 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), zwana dalej „ustawą nowelizującą”. Ustawa nowelizująca wydłużyła możliwość wykonywania działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 31 października 2019 r., przy czym wprowadziła możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej oprócz podmiotu leczniczego także w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej. Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą nakładają od dnia 1 listopada 2019 r. na każdego fizjoterapeutę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działalność leczniczą) obowiązek posiadania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej