Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania: 05-20-000002/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr postępowania: 05-20-000003/ZP/12/2/12.2971.033.09/6
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania: 05-20-000004/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania: 05-20-000005/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6 na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wobec powyższego, Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w ww. zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz wymagane dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, które będą realizowane w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 stycznia 2020 r. proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 r. do godz. 16.00 (Uwaga! – liczy się data wpływu wniosku do kancelarii Oddziału).

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, tel. 42 275 41 90, 42 275 41 94.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej