W związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2020 roku procesu elektronicznego podpisywania aneksów i umów informujemy, że aneksy i umowy na rok 2020 będą wysyłane do Państwa na Portal Świadczeniodawcy tylko w formie elektronicznej (eUmowy). Prosimy o ich podpisywanie podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentacji i odsyłanie nam w/w umów/aneksów za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Świadczeniodawców nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu umowy/aneksu, prosimy o PILNE dostarczenie 1 egzemplarza (aneksu wraz z załącznikami) w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi ul. Kopcińskiego 58 pok. 102. (POZ odpowiednio do Łodzi i delegatur).

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Portal Świadczeniodawcy\Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz

Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Portal Świadczeniodawcy\Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Pobrany przez Państwa z Portalu Świadczeniodawcy plik eUmowy w formacie PDF zawiera dwa podpisy. Pierwszy z nich jest podpisem niekwalifikowanym oznaczonym jako "System e-faktura". Drugi podpis jest kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej po stronie ŁOW NFZ do podpisania pobranego pliku umowy/aneksu. Plik, o którym mowa powinien zostać opatrzony podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie.

Opis funkcjonalności dotyczących obsługi eUmów znajdziecie Państwo w udostępnionej w Portalu Świadczeniodawcy dokumentacji lub pod adresem https://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/CLO_WS.pdf w rozdziale 4.2.3.8.

Źródło: Dział Obsługi Umów