W związku z ukazaniem się Zarządzeń Prezesa NFZ z:

  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 02/010 i 02/020 nr 182/2019/DSOZ,
  • Leczenia Szpitalnego 03/010 nr 184/2019/DSOZ, 03/030 nr 180/2019/DSOZ, 03/040, 03/060 nr 184/2019/DSOZ i 03/080 nr 185/2019/DSOZ,
  • Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień nr 7/2020/DSOZ,
  • Rehabilitacji Leczniczej nr 183/2020/DSOZ,
  • Świadczeń Zdrowotnych Kontraktowanych Odrębnie 11/060 OC, 11/070 DOK i 11/080 KO CZR nr 178/2019/DSOZ,
  • Programy Pilotażowe Dieta Mamy 18/050 Zarządzenie nr 2/2020/DSOZ,

Aneksy zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy rok 2020. Nadmieniamy, że aneksy te zostały wysłane do Państwa tylko w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Świadczeniodawców nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o PILNE dostarczenie 1 egzemplarza (aneksu wraz z załącznikami) w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi ul.Kopcińskiego 58 pok. 102.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz

Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Pobrany przez Państwa z Portalu Świadczeniodawcy plik eUmowy w formacie PDF zawiera dwa podpisy. Pierwszy z nich jest podpisem niekwalifikowanym oznaczonym jako "System e-faktura". Drugi podpis jest kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej po stronie ŁOW NFZ do podpisania pobranej umowy. Plik, o którym mowa powinien zostać opatrzony podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie.

Opis funkcjonalności dotyczących obsługi eUmów znajdziecie Państwo w udostępnionej dokumentacji pod adresem https://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/CLO_WS.pdf w rozdziale 4.2.3.8.

Źródło: Dział Obsługi Umów