Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna
i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego na terenie województwa łódzkiego realizowane są przez świadczeniodawcę

FALCK MEDYCYNA Sp. z o. o. ul. Jana Olbrachta, 94 01-102 Warszawa.


Zgodnie z § 8 ust. 11 zarządzenia Nr 157/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny FALCK MEDYCYNA Sp. z o. o. w ramach zobowiązania do określenia zasad organizacji przyjmowania zgłoszeń poinformował, że zlecenia na transport medyczny z rejonu województwa łódzkiego przyjmuje Krajowe Centrum Operacyjne Falck Medycyna pod numerem telefonu 22 278 82 05.


System zgłaszania zapotrzebowania na świadczenia wykonywane przez zespół transportu medycznego oparty jest o sieć telefonii stacjonarnej. Połączenia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane. Obsługę zleceń oraz koordynację pracy ambulansów prowadzą dyspozytorzy, którzy weryfikują przekazane informacje pod kątem zasadności zgłoszenia oraz pilności jego realizacji.

Świadczeniodawca zlecający transport zobowiązany jest podać:


• dane osobowe pacjenta - imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• dane zlecającego transport - nazwę i adres szpitala, oddział, dane osoby zlecającej,
• dane dotyczące zlecenia na transport - datę i godzinę, docelowe miejsce transportu (nazwę i adres szpitala, oddział) oraz przyczynę transportu,
• ewentualne wymagania dodatkowe odnośnie transportu.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie
w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji,
2) niewydolność układu krążenia,
3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach,
4) inne (np. drgawki).

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:
1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy,
2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

 Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych