W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju AOS Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że czas pracy poradni wynika z sumy godzin pracy poszczególnych lekarzy spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 81/DSOZ/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1273) od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie lub aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, w następujących zakresach:

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie stomatologiczne, Leczenie Szpitalne – Programy Terapeutyczne (Lekowe) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W związku ze zbliżającym się kontraktowaniem świadczeń medycznych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na 2012 rok Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że obowiązuje literalne brzmienie aktualnych przepisów prawa w zakresie wymaganego czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.11.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju:

  • opieka paliatywna i hospicyjna

W celu pobrania zapytania ofertowego należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy i części dotyczącej umów na realizacje świadczeń po wybraniu – pokaż więcej, wybrać informator o postępowaniach na rok 2012 a następnie wyszukać właściwe postępowanie i pobrać dla tego postępowania definicję.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy terapeutyczne (lekowe)

W ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 – 2014 w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie z dnia 31 października 2011 r.