Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), ŁOW NFZ zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

• zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 05-18-000052/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
• zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr 05-18-000053/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6,
• zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 05-18- 000054/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6,
• zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 05-18-000055/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6,
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wobec powyższego, Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami zarządzenia
Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty:
• określone w ww. zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.,
• potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem, oraz
ww. dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym
z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.  przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi
ul.  Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
w terminie:
• do 11 grudnia 2017 r. (do godz. 16.00) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy od dnia
1 stycznia 2018 r.
• odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca (do godz. 16.00) w przypadku ubiegania się
o zawarcie umowy od kolejnych miesięcy 2018 r.
Uwaga! – Liczy się data wpływu wniosku do kancelarii Oddziału.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, tel. 42 275 41 90, 42 275 41 94.