Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.), wypłacenie należności finansowych z tytułu zawartych umów za miesiąc grudzień następuje w tym samym miesiącu, wobec tego faktury za miesiąc grudzień należy składać do Oddziału Funduszu:

w okresie od 10 - 12 grudnia 2017 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że termin ten dotyczy również ostatecznego rozliczenia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zakresy świadczeń:

  • 16.9998.002.02 – koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU ratownictwo medyczne tj z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.
  • 16.9998.003.02 - dodatkowe środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników med., dyspozytorów med. i pielęgniarki podwykonawcy

W celu rozliczenia powyższych świadczeń wraz z fakturą/rachunkiem należy złożyć wymagane dokumenty odpowiednio:

  • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r.
  • Załącznik nr 2 do aneksu z dnia 17 lipca 2017 r. do umowy zawartej z OW NFZ

Natomiast komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego w grudniu b.r. należy przekazać do Oddziału Funduszu

w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 roku.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ