W związku z informacją uzyskaną z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dopuszcza możliwości realizacji teleporad w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) oraz kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś), na zasadach i w zakresie przewidzianym dla wizyt z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Oznacza to, że porady zdalne mogą być udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Niedopuszczalne jest zatem całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, bez bezwzględnej konieczności, wynikającej z polecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.

Równocześnie ŁOW NFZ informuje, że wprowadzenie takiego rozwiązania nie wyklucza obowiązku udzielania świadczeń zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu Nr 166/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 128/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (z późn. zm.).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej