W związku ze zbliżającym się postępowaniem konkursowym w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności uzupełnienia w Portalu Potencjału danych o sprzęcie, który wykazywany jest do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2011 r. nr 112, poz. 654), która zastąpiła dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Przepisy nowej ustawy zmieniły definicję świadczeniodawcy i status prawny większości podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych i przestały być świadczeniodawcami uprawnionymi do samodzielnego złożenia oferty i podpisywania umów z Funduszem. W myśl nowych przepisów podmiotem właściwym do zawarcia umowy jest w tym przypadku podmiot leczniczy, czyli w szczególności:

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 48/2011/DSOZ z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc sierpień nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 12.09.2011 r.

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia
Nr 41/2011/DGL z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 09 września 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 40/2011/DSOZ z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 Rehabilitacja lecznicza

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 09 września 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

W związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie przesyłanych do ŁOW NFZ sprawozdań z list świadczeniobiorców/ list uczniów Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o elemencie komunikatu XML, który jest poddawany weryfikacji na poziomie importu danych do sytemu informatycznego NFZ zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, tj. w przypadku:

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 39/2011/DGL z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 1 września 2011 r.
w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc lipiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 10.08.2011 r.

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, którzy wystawiają skierowania na badania lub konsultacje, iż skierowanie takie powinno zawierać dane i informacje określone w § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).